Polityka prywatności

Drogi użytkowniku,

Cenimy Twoją prywatność oraz szanujemy Twoje prawa , dlatego przypominamy , że:
– RODO jest rozporządzeniem o ochronie danych osobowych,
– zaczyna obowiązywać od 25 maja 2018 r.,
– celem RODO jest zwiększenie świadomości dotyczącej danych osobowych oraz praw jakie Ci przysługują.

Zapoznaj się z naszą polityka prywatności :

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Meforyou Marcin Wit , z siedzibą w Lędzinach 43-140 , ul. Zakole 70 E , wpisana do CEiDG , nr NIP : 9541581958 , nr REGON: 276249636 , zwana dalej MEFORYOU lub Administratorem . Ponadto, w świetle obowiązującego prawa, administratorami Twoich danych w ramach poszczególnych Usług mogą być również Zaufani Partnerzy .

Zaufani Partnerzy to podmioty współpracujące z firmą Meforyou Marcin Wit , w tym przede wszystkim firmy kurierskie , realizujące obsługę Twojego zamówienia . Umowy pomiędzy firmą Meforyou i Zaufanymi Partnerami gwarantują, że przekazywane dane osobowe będą przetwarzane w ramach obowiązującego prawa. W niektórych wypadkach dane mogą być przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego np. jeżeli będzie to niezbędne dla świadczenia Usług na Twoją rzecz lub jeżeli będzie to warunkowane inną, ważną podstawą prawną.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej , skontaktuj się z naszym Administratorem .

Kontakt w sprawach związanych z Przetwarzaniem danych osobowych

Email: meforyou.pl@gmail.com

Adres : Meforyou Marcin Wit , ul. Zakole 70 E , 43-140 Lędziny .

Pochodzenie danych

Dane osobowe są zbierane wyłącznie w związku z Twoją aktywnością w sklepie internetowym Meforyou.pl. W tym w szczególności poprzez rejestrację konta użytkownika, zadanie pytania, złożenie zamówienia , kontakt z biurem obsługi klienta, etc.

Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

Do rejestracji w serwisie Meforyou niezbędne jest podanie adresu email , imienia i nazwiska oraz daty urodzenia . Brak zgody na przetwarzanie powyższych danych uniemożliwia realizację zamówienia . Ponadto użytkownik może podać dobrowolnie inne dane osobowe i adresowe.

Dodatkowo, jeśli użytkownik wyrazi zgodę, dane gromadzone są w plikach cookies oraz zapisywane w ustawieniach przeglądarki.

W myśl odrębnych przepisów prawa konieczne może być przetwarzanie innych danych np. ze względów podatkowych, czy rachunkowych.

Cel przetwarzania danych

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Administratora w celu wykonania zawartej umowy, w szczególności:
– Świadczenia usług droga elektroniczną,
– Rejestracji konta użytkownika,
– Realizacja zamówień złożonych poprzez sklep internetowy www.meforyou.pl,
– Kontaktu pomiędzy stronami transakcji,
– Dokonywania płatności związanych z realizacją zamówień,
– Wystawiania dokumentów księgowych,- Kontaktu z Meforyou.pl,
– Obsługi zgłoszeń,
– Przyjmowania sugestii,
– Rozpatrywania reklamacji,
– Rozwiązywania problemów technicznych,
– Monitorowanie aktywności, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych, zamieszczanie ofert oraz zarządzanie aktywnością,
– Dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi treściami, dostosowywania kategorii ofert lub poszczególnych ofert w ustawieniach Administratora lub ustawieniach usług podmiotów zewnętrznych na podstawie aktywności użytkownika,
– Prowadzenie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług Administratora lub usług bądź towarów osób trzecich,
– Kontakt w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za zgodą użytkownika – przez e-mail lub/i telefon.

Dane osobowe będą też przetwarzane dla celów wynikających z odrębnych przepisów prawa w tym m.in. celów podatkowych i rachunkowych.

Ze względu na prawnie uzasadniony interes Meforyou.pl , dane osobowe są przetwarzane również w celu:
– Zapewnienia bezpieczeństwa usług,
– Przeciwdziałania oszustwom, nadużyciom i łamaniu regulaminu,
– Statystycznym, doskonalenia usług oraz prowadzenia analiz,
– Obsługi kontaktu z działem obsługi również w wypadku gdy nie są one związane z realizacją umowy,
– Archiwizacji danych.

Przekazywanie danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez Meforyou oraz wybranych partnerów do realizacji wskazanych wyżej celów.

Przetwarzanie danych osobowych przez partnerów współpracujących z Meforyou odbywa się na podstawie umowy zapewniającej zgodność warunków przetwarzania z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe mogą zostać przekazane organom publicznym uprawnionym do ich pozyskania również na podstawie odrębnych przepisów (np. Policji, Prokuraturze, Urzędom Celnym i Skarbowym etc.).

Czas przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.

O ile wynika to z odrębnych przepisów prawa (np. Ustawy o rachunkowości, Ordynacji podatkowej) dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany wzmiankowanymi przepisami w celu umożliwienia wymagań prawnych tychże przepisów.

Przetwarzanie automatyczne i profilowanie

Dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym poprzez profilowanie w celu dopasowania zawartości strony do osobistych preferencji i zainteresowań. Zautomatyzowane przetwarzanie ani profilowanie nie będzie wywoływać żadnych skutków prawnych ani w istotny sposób wpływać na sytuację użytkownika.

Uprawnienia użytkownika względem własnych danych osobowych.

Każdy użytkownik ma prawo do:
– Dostępu do danych osobowych które jej dotyczą, w tym uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Prawo do uzyskania kopii nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych,
– Poprawiania i uzupełniania danych w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości lub nieaktualności,
– Usunięcia danych.

Jeśli żądanie usunięcia danych dotyczy danych niezbędnych do realizacji umowy może się wiązać z rozwiązaniem umowy.

Ograniczenia ich przetwarzania w następujących przypadkach:
– Osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych.
– Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.
-Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
– Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
-Przenoszenia danych – osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe.
– Niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu).

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

W przypadku, gdy przetwarzanie dotyczy celów statystycznych lub jest realizowane na podstawie uzasadnionego interesu prawnego Administratora, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególna sytuację osoby.

Wszelkie żądania dotyczące realizacji w/w praw należy kierować do Administratora:

– drogą elektroniczną na adres meforyou.pl@gmail.com

– na adres: Meforyou Marcin Wit , ul. Zakole 70 , 43-140 Lędziny

– osobiście w siedzibie Administratora.

Administrator udziela informacji o podjętych działaniach bez zbędnej zwłoki, w terminie do miesiąca od otrzymania żądania. Ze względu na istotne okoliczności (m.in. ilość żądań lub stopień skomplikowania wniosku) termin może zostać przedłużony o kolejne 2 miesiące. Przy czym w terminie miesiąca Administrator poinformuje osobę, której dane dotyczą o przyczynach opóźnienia i przedłużeniu terminu.

– Pierwszy egzemplarz wykazu danych osobowych jest udzielany bezpłatnie, za kolejne kopie pobierana jest opłata wynikająca z kosztów administracyjnych w wysokości 20 zł.

– Jeżeli żądania osoby, której dane dotyczą są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter administrator może pobrać opłatę wynikająca z kosztów administracyjnych w wysokości 50 zł, a w szczególnych wypadkach odmówić podjęcia działań.

– Opłaty o których mowa wyżej należy wnieść na rachunek bankowy Administratora podany w odpowiedzi na zgłoszenie. Administrator podejmie czynności po zaksięgowaniu wpływu opłaty na rachunku bankowym.

– Na odmowę podjęcia działań oraz opłatę przysługuje skarga do organu nadzorczego.

Organ nadzorczy i Skargi

W związku z przetwarzaniem danych osobowych każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi na działanie lub zaniechanie Administratora do organu nadzorczego, którym jest:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa